Úvod
Seminář 2012
Čas na jiné věci I a II - Luft 7-8_2012

Čas na jiné věci I a II - Luft 7-8_2012

  Petr Maglia   13. srpna 2012   Ukázat komentáře

Krušnohorský LUFT / Herzgebirge, Ročník 1 / číslo 7 ČERVENEC 2012 strana 3


Ribrika Duchovní sloupek


Čas na jiné věci


 


Výše uvedená oslava prázdnin je výzvou k porozhlédnutí, k času na jiné věci. Také proto, abychom dětem nebyli špatným příkladem zajatců rozběhnutého kolotoče. O příslušný nadhled se v této rubrice našeho měsíčníku snažíme díky příspěvkům od farářů. Věci duchovní, čili transcendentální, mají faráři takříkajíc v popisu práce. V tomto prázdninovém čase si dovolím upozornit, že o uchopení světa jako celku se snaží také filosofie. Někdy mají faráři a filosofové podobná východiska. Ne náhodou velký německý filosof 20. století Karl Jaspers uzavřel své dílo přednáškami o „šifrách transcendence“. V Horní Blatné mohu nabídnout filosofii „stolní“ – Stolní filosofická společnost se sejde již popatnácté na semináři o posledním víkendu v srpnu (24.–26. 8. 2012) k stolně filosofické práci na téma „Šifry transcendence a praktická filosofie / Filosofie pro moderního člověka“. První seminář se v Horní Blatné konal v roce 1998 v sále hotelu Modrá hvězda, poslední roky se scházíme komorněji v salonku penzionu Bohemia. Pozvánka a informace z předešlých seminářů jsou na www.blatna-cz.com – léto budiž pochváleno.


Petr Maglia


garant 15. semináře SFS-HB


Krušnohorský LUFT / Herzgebirge, Ročník 1 / číslo 8 SRPEN 2012 strana 17


Ribrika Nážně nevážněČas na jiné věci II – 15. seminář Stolní filosofické společnosti Horní Blatná


 


Konání semináře jsme avizovali v minulém červencovém Luftu v duchovním sloupku, protože o uchopení světa jako celku se kromě duchovních snaží také filosofie. Informaci doplňujeme v rámci rubriky „Vážně, nevážně“, neboť se jedná o filosofii stolní, tedy provozovanou stolní společností. Když stolní společnost filosofuje, vzniká stolní filosofie, ta se ovšem od té akademické liší pouze množstvím vypitého piva, ani opravdoví filosofové proti alkoholu nic nenamítají. Ostatně přijďte se přesvědčit, zájemci o stolní filosofii z řad široké veřejnosti jsou vítáni. Pracovní část semináře se bude konat v salonku penzionu Bohemia na náměstí sv. Vavřince v Horní Blatné v sobotu 25. 8. 2012 od 10 hodin. Ostatní čtenáře prosíme o toleranci, na horách se odjakživa objevovali disidentské skupinky volnomyšlenkářů a „blouznivců našich hor“ – nabízíme redakčně silně zkrácený text na úvod semináře. Celý text viz www.blatna-cz.com .


 (red)


 


SFS-HB_Logo.jpeg


Petr Maglia: Filosofie pro moderního člověka


15. seminář SFS-HB, sobota 25. 8. 2012 – úvodní příspěvek


 


Pro jubilejní 15. seminář mi rotační princip vedení semináře dle stanov naší stolní filosofické společnosti umožnil vyhlásit téma „Šifry transcendence a praktická filosofie / Filosofie pro moderního člověka“. K tématu jsem vybral tyto filosofické knihy.


 


Šifry transcendenceTranscendentní neboli duchovní v protikladu se světským, obecně znamená přesahující myšlení o daném tématu. K vymezení tématu filosofie pro moderního člověka doporučuji knihu od německého filosofa Karla Jasperse (1883 – 1969) Šifry transcendence, která obsahuje osm přednášek. Cituji z druhé přednášky týkající neštěstí, dobra a zla spravedlnosti: „Děje se tu něco, co si nelze nijak vědecky vynutit, co nelze žádným smysluplným způsobem vědecky prozkoumat. Jedná se tu sice znovu o obrazy, o představy, avšak takové, jimiž poukazujeme k transcendenci. Nazýváme je šiframi. … Příklad: Věčné pekelné tresty budily u lidí nesmírný strach a oni dělali vše, aby jim unikli. Tento strach se nepochybně stal jednou z největších zábran, přestože i tak se stále ještě dělo mnoho zlého. Strach z reálných pekelných trestů ovládal člověka. Pakliže jsou tyto pekelné tresty šiframi, dochází tu k jakési zásadní proměně. … Jednám-li ze strachu před věčnými pekelnými tresty, jsem otrokem a nejednám vlastně opravdově. Mohu snad nějak chytře proklouznout a vykoupit se. Jsou-li však věčné pekelné tresty jakožto šifra natolik skutečné, že jsouce zbaveny své reálnosti, působí nicméně existenciální řečí šifer, potom je člověk svobodný. Nejedná totiž dobře ze strachu před pekelnými tresty, nýbrž z onoho jiného strachu svobody ze sebe sama, ze strachu, že mohu sebe sama ztratit a že se de facto v tomto okamžiku ztrácím. Můžeme říci: Jsou-li věčné pekelné tresty vskutku reálné, mají moc donucovat. Jsou-li to šifry, pak tuto moc postrádají. Celý můj výklad v tomto semestru spočívá na předpokladu, že šifra může být pro svobodného člověka silnější a svobodnější než nějaká reálná skutečnost.“ 


Etika a život / Pokus o praktickou filosofiiDruhou doporučenou knihou je Etika a život / Pokus o praktickou filosofii od Jana Sokola. V úvodu si klade zcela konkrétní úkol, hledat odpověď na otázku „Jak žít dobře“. Zatímco teoretická filosofie se zabývá bytím a poznáváním toho, co jest, ptá se na to, co je a co není, praktická filosofie čili etika se zabývá jednáním, rozhodováním a hodnocením, nejde jen o to, něco poznat a vědět, ale dobře a lépe jednat, získávat zdatnost a dobrým se tak stávat. Proto také etika nerozlišuje mezi pravdivým a nepravdivým, nýbrž mezi dobrým a špatným, lepším a horším. Sokol se svým pokusem o praktickou filosofii snaží přispět ke zřetelnějšímu rozlišování mravně významných fenoménů, aby se o nich dalo přesněji uvažovat a smysluplněji mluvit. Přitom vychází z dnešní situace srůstajícího, globalizovaného světa, kde hrají stále významnější roli instituce a organizace, a tak vzniká naléhavá potřeba společných východisek či základů univerzální a „všelidské“ mravnosti. Sokol uvádí dva důvody svého pokusu: chce připomenout etiku, protože veřejnost, nejen ta česká, jako by na mravní otázky prostě zapomněla. A za druhé: o tom, čím se ve svých jednáních řídíme, nemluvíme také proto, že to neumíme. Chybí nám slova, nebo přesněji řečeno, jsou silně zanedbaná. 


Tímto tématem mám na mysli uvažování o filosofii pro každého, kdo je ochoten se otázkou role filosofie ve vlastním životě zabývat. Kdo předpokládá nějaký zprostředkovaný smysl filosofie i pro běžné lidi, dosud filosofií přímo nedotčené, respektive předpokládá význam filosofie pro dnešní společnost, v níž má filosofie své místo prakticky výlučně v akademickém prostředí, i když vědou zřejmě není, jak se snažím doložit zvoleným tématem. Děkuji za pozornost.


 


Vložené obrázky


Jean-Léon Gérome (1824-1904): Diogenes


Eastman Johson (1824-1906): Škola filosofie v Nantucketu


Petr Maglia, 2. 8. 2012 

 


blog comments powered by Disqus