Úvod
Seminář 2002
Zpráva z 12.9.2002

Zpráva z 12.9.2002

  Petr Maglia   11. prosince 2003   Ukázat komentáře

Petr Maglia
Zpráva z 5.semináře SFS_HB 26.- 28.7.2002 na téma
M.Foucault „Řád diskursu“

V Kladně dne: 12.9.2002
Všem členům SFS_HB
a příznivcům stolní filosofie

Resumé:
Díky soustředěné atmosféře interiéru chalupářského hostince „U Pilota“ i uvolněné svěžesti zahradních exteriérů „U Magliů“, jakož i zásluhou ostrého horského povětří, bohatýrských snídaní a příslušně relaxačních ostatních nepropásnutých příležitostí (sobotní turistická trasa přírodní koupališťátko „Pod Blatenským vrchem“ - jámy – rozhledna – panoramatická silnička k hotelu „Modrá hvězda“, nedělní koliba „U Medvěda“),
program pátého semináře stolní filosofie byl naplněn!

Téma nejen oživilo zájem ostřílených borců stolní filosofie, ale zasedli i noví stolní bojovníci. Hrdé diplomy, spojené s doživotní vědeckou hodností „Člen SFS_HB“, si udělila po zásluze Vědecká rada oboru stolní filosofie ve složení:

Původní kádr:
Dana Dostálková, Jana Magliová, Petr Maglia, Pavel Maglia, Michal Maglia, David Maglia, Karel Moravec, Zdena Nováková, Blanka Pscheidtová, Stanislav-Hugo Pscheidt, Lucie Šimková, Dušan Šimek, Josef Úlehla
Nová krev:
Jan Kopál, Pavel Koziol, Jakub Pinta, Jan Šporcr

Z průběhu seminárního setkání zaznamenáváme
(kompletní studijní materiál včetně digitální fotodokumentace je váženým zájemcům k dispozici v archivu SFS_HB u předsedy stálých orgánů)

Pátek
V pátek se účastníci postupně z ostrého horského povětří sešli v chalupě „U Magliů“, aby se příslušně posilněni odebrali k dalšímu posilňování do hostinného interiéru „U Pilota“, a program mohl propuknout.

Bilancování – Manifest Stolní Filosofie
Prvním bodem programu byl tradiční pokus o bilancování předešlých seminářů, aby ten nadcházející jim stál filosoficky po machovcovsku na hlavě. V této části Petr Maglia opět otevřel téma „Manifest stolní filosofie“ (ve sborníku z 4.semináře zařazeno v části ÚVOD, samostatně po 4.semináři prezentováno též na www.blatna.cz ). Zjistilo se, že jde o kontroverzní věc, která by dle některých neměla být uváděna pod hlavičkou SFS_HB, ale jako všeobecně neprojednaný názor Petra Maglii, protože jakápak stolní filosofie, když stačí filosofie. Filosofie se dá pěstovat všelijak a pro někoho může být text manifestu zajímavým pokusem o formulaci motivu aktivních účastníků k diskusi zvolených (filosofických) témat touto formou v této společnosti, nicméně „Manifest stolní filosofie“ v sobě skrývá vyšší ambice – jde o termín MANIFEST, vymezující postoj skupiny účastníků v uvedené věci vůči ostatnímu světu. Závěrem bylo konstatováno, že zájemci o „Manifest stolní filosofie“ jej mohou diskutovat, zatím beze změny prezentace na internetu, a tak případně svými výsledky vtáhnout k účasti jiné, kteří potřebu Manifestu nemají, respektive spíše mají potřebu se od takových aktivit distancovat.

Program 5.semináře SFS-HB
Následně se program pro zítřejší filosofování podařilo dohodnout bez problémů, protože s příspěvky se pytel neroztrhl:
Michal Maglia: Postavení subjektu - Úvodní řeč odborného garanta tématu 5.semináře
Dana Dostálková: Diskurs a racionalita
Petr Maglia: Diskurs používat nedoporučuji
Jan Kopál: Poznámky a připomínky
Závěr – volba odborného garanta příštího 6.semináře, včetně předání insignií

Sobota
V sobotu nejdříve proběhly tradiční peripetie s příjemně nepovinnou účastí, zahrnující rozvleklé snídání v narůstající společnosti probouzejících se účastníků, plavání v horském koupališťátku pod Blatenským vrchem, turistický sestup do jámy bývalého středověkého cínového dolu, vzápětí výstup na rozhlednu téhož vrhu, posléze návrat k pozdnímu obědu panoramatickou silničkou do hotelu Modrá hvězda v barokním stínu kostela sv.Vavřince v centru Horní Blatné. Slunečné svěží počasí nás vylákalo k zahájení vlastní filosofické práce prvním příspěvkem 5.semináře SFS_HB v zahradních exteriérech „U Magliů“. Po diskusi jsme se rádi odebrali do sousedního teplejšího interiéru chalupářského hostince „U Pilota“ s přátelskou obsluhou. Zde pak následovalo splnění veškerého dalšího v pátek dohodnutého stolně filosofického programu, následovaného plesovým veselím dle individuálních sil.

Neděle
Procítání bylo ulehčeno pocitem dobře vykonané práce a silným dopoledním sluncem. Rozvlékající se snídaně v horské zahradní restauraci „U Magliů“ přirozeně přecházela do potřeby polední procházky, kterou bylo možno spojit s návštěvou místního muzea a shlédnout nový dřevěný model Horní Blatné. Slastí bylo slunění a koupání v horské rašelinové vodě v koupališťátku pod Blatenským vrchem. Nejsilnější jedinci se pak dlouho loučili v horské kolibě „U Medvěda“, též s přátelskou obsluhou.

Z programu 5.semináře SFS_HB 26.- 28.7.2002 už jen střípky

Michal Maglia: Postavení subjektu - Úvodní řeč odborného garanta tématu 5.semináře
S odkazem na své úvodní texty odborného garanta (viz www.blatna.com ) a na následující příspěvek se Michal Maglia bez předem rozdatelného textu pustil do úvah o postavení subjektu v rámci řádu diskursu, které ilustroval i graficky. Tak jako je pro zapisovatele obtížné si vybavit obsah úvah bez podkladu, včetně následující prodlužující se diskuse s aktuálně zapadajícím sluncem, tak je to pro téhož zapisovatele potvrzením zásady pořizování dokumentace, nemá-li být vynaložené úsilí jen brázdou za vpřed směřující lodí, alebrž i cestou k pochopení řádu diskursu. Budiž uvedené i doložením významu osobní účasti na seminářích.

Dana Dostálková: Diskurs a racionalita (úplný text viz www.blatna.com )
Dana Dostálková ukázněně respektovala přání odborného garanta a „rozhodla se zapojit do hry a Foucaultův text zopakovat, okomentovat a převyprávět …“. Přitom vytěžila m.j. Foucaultovu součást řádu diskursu, že racionalita není vlastností světa, nýbrž přáním lidí, které jejich vidění světa může deformovat; aby mohla pokračovat: „… že věci nejvzácnější, nejvíce ceněné a nejvnitřněji lidské jsou záležitosti iracionální – láska a citové vztahy mezi lidmi, víra, naděje, humor a smích, všechno to, bez čeho by život pro člověka ztratil smysl, a co přitom je rozumem nepostižitelné, nezachytitelné a nedefinovatelné.“. Tím naplnila úvodní motto svého příspěvku: „ … ve všehomíru nemůže být řád, protože by to byla urážka svobodné vůle boží a její všemocnosti. U.Eco: Jméno růže.“ Připravený diskutér namítá, že stejně dobře je i „neřád“ urážkou vůle boží, pokud se neomezíme na Foucaultem analyzovaný lidský řád diskursu, nýbrž se pokoušíme o setkání s řádem božím. Nicméně slibně se rozvíjející diskuse byla přerušena s tím, že bude pokračovat společně s diskusí k následujícímu příspěvku, což se ke škodě věci nestalo, protože argumentace proti tvrzením následujícího řečníka byla podstatně snazší.

Petr Maglia: Diskurs používat nedoporučuji (úplný text viz www.blatna.com )
Petr Maglia též pečlivě naplňoval koncept příspěvku, doporučený odborným garantem, tedy na začátku své práce si Foucaultův Řád diskursu mnohokrát přečetl, pak ve druhé části ve snaze Foucaulta opakovat se nejprve pokusil zjistit, o čem Foucault mluví a domníval se, že to rozborem struktury originálního textu zvládnul, takže ve třetí části přistoupil k opakování Foucaulta, aby se tak dostal k finální části – k prodloužení řeči Foucaulta na další témata, kde vypověděl poslušnost následovat Foucaulta, jím očarovaného garanta i všechny následující nadšené duše. Pro své nedoporučení používat řád diskursu Petr Maglia stručně uvedl dva důvody. Za prvé zjistil u Foucaulta formální i věcné protičeření – pro odhalování (negativního) řádu diskursu používá Foucault současný vědecký diskurs, který vede k požadavku statistického zpracování dat a údajů, takže Foucaultovo doporučení není přímo použitelné pro orientaci člověka ve světě a zprostředkování by se opět dělo přes diskurs. Druhým důvodem nedoporučení používat diskurs je ztráta možnosti orientace člověka ve světě ztrátou lidské představy o jeho jednotnosti - včleněním Foucaultova pojetí diskursu do filosofie vznikají problémy s dosavadní filosofickou tradicí naší civilizace, založené na řecko-římsko-židovských základech, vyrostlé do Kanta a Hegela, s pojmotvorným uchopováním světa, který jako jednotný funguje, bez diskontinuit a nezávisle na člověku.
U účastníků, kteří se na seminář sjeli zaujati Foucaultem, si Petr Maglia koledoval o výprask a také se mu ho dostalo, diskuse byla přerušována potupným hledáním a nedostatečným nacházením příslušných tvrzení v textu, aby byla uzavřena příslušným odsudkem. Nic nepomohlo ani poukazování na účel filosofie, kterému slepě postmoderní cesty nepomáhají.
A nová filosofie není a není, nebo jen není stravitelně předložena?

Jan Kopál: Je téma diskursu ateistické ? (úplný text viz www.blatna.com )
Jan Kopál vnesl do diskuse optimismus a humor, protože Foucaulta, své předřečníky a „Boha obecného“ usadil mezi ostatní lidi, s nimiž je zvyklí hovořit a úspěšně je přesvědčovat o svých pohledech na věc. Na základ náležitě jadrném úvodu odhalil algoritmus diskursu - při náležité setrvačnosti snad umožňuje komunikaci s hledáním pravdy, dobra a sdíleného Boha.

Závěr – volba odborného garanta příštího 6.semináře, včetně předání insignií
Závěrem se účastníci ujistili navzájem, že se jim téma i seminář moc líbily, takže v tradici je třeba pokračovat volbou odborného garanta příštího setkání. Překvapivě nestačil návrh nástupce od odstupujícího, dalšími návrhy zúčastněných vznikla čtyřjmenná kandidátka, ještě překvapivější byl nejen souhlas jmenovaných s navrženou kandidaturou, ale i jejich obhajování své kandidatury co nejpřitažlivějším vystižením tématu, který by v případě svého zvolení pro seminář připravovali. Nakonec rozhodla několikakolová tajná volba, a tak:

Ustaven byl David Maglia odborným garantem 6.semináře SFS_HB r.2003
se svým tématem „UMĚNÍ A KÝČ“
Vše bylo slavně dovršeno – halelujá !!!

Petr Maglia
Předseda stálých orgánů SFS_H.Blatná - zapisovatel

Přílohy:
Diplom - pro účastníka 5.filosofického semináře SFS_HB

Další přílohy:

Příloha 1 – celkem 3 strany A4
Petr Maglia:
Úvodní poznámky ke 2.verzi manifestu
Manifest Stolní Filosofie

Příloha 2
Z dosud nezjištěných pohnutek si existence Stolní filosofické společnosti Horní Blatná všiml denní tisk, totiž MFDnes, jehož regionální příloha pro Karlovarský kraj zaznamenala (aniž by kontaktovala někoho z účastníků 5.semináře SFS_HB):

Elektronický archiv Mladé Fronty DNES spravovaný společností NEWTON Information Technology, s. r. o.
http://mfdnes.newtonit.cz
Datum: 23.08.2002
Autor: VLADIMÍR ZEDNÍK
Zdroj: Mladá fronta DNES
Strana: 02
Stolní filozofové z celé republiky se schází v Horní Blatné
Horní Blatná - Filozofování u piva mají členové Stolní Filosofické společnosti (SFS) Horní Blatná na Karlovarsku zpravidla komplikovanější než jiní návštěvníci restaurací. Před tím, než chtějí diskutovat v chalupářské restauraci U pilota či jinde, totiž musejí nastudovat ke zvolenému tématu dostupné prameny. Případně diskusní příspěvky rozdají spolustolovníkům předem. „Při loňském diskusním semináři jsem se svým hodinovým příspěvkem na téma moderna a postmoderna příliš neuspěl. Příspěvek mi všichni pěkně ztrhali,“ vzpomíná s úsměvem Jindřich Konečný z Horní Blatné. Tento vystudovaný filozof říká, že do svého příspěvku zahrnul i Karla Marxe, což se zřejmě posluchačům nelíbilo. Hornoblatenský chalupář Petr Maglia, duchovní otec a zakladatel SFS, v nejoblíbenějším internetovém magazínu pro příznivce stolní filosofie konstatuje, že při setkáních u neutrálního hospodského stolu se naplňuje lidová moudrost „Sdělená radost je dvojnásobná radost a sdělená starost je poloviční starost“. Jindřich Konečný však upozorňuje na věci, které jsou podstatnější. Říká, že krušnohorské kopce jsou široko daleko jediné, kam se sjíždějí desítky lidí z celé republiky přemýšlet. Až do své nedávné smrti byl mezi účastníky dosavadních pěti seminářů například pražský profesor Jaromír Neumann. Další zvláštností podle Konečného je, že SFS není tvořena vybranou společností odborníků, ale lidmi, kteří mají vědomí o tématu a seznamují se s podklady při četbě nejrůznějších materiálů.
NEWTON Information Technology, s. r. o. Copyright (c) 2001
Zdrojem zpráv je MFDNES, MAFRA, a.s. Copyright (c) 2001


Předseda stálých orgánů SFS_HB v roli zapisovatele zvažuje uveřejněný obraz „upřesnit“ přátelskou nabídkou redaktorovi a vyzývá tímto všechny členy SFS_HB k vyjádření svých připomínek či návrhů na text k nabídce na zveřejnění.

blog comments powered by Disqus