Zápis

  Petr Maglia   26. dubna 1999   Ukázat komentáře

A. Zápis z jednání Vědecké rady SFS_HB
B. Pozvánka na letní filosofický seminář

Vážení členové a členové korespondenti SFS_HB:

A. ZÁPIS
O bílé sobotě 3.dubna u stolu restaurace hotelu M.Hvězda v H.Blatné se sešla Vědecká rada ve složení Jana, Petr, Pavel, Michal a David Magliovi, Blanka a Hugo Pscheidti, Josef Úlehla a úspěšný kandidát – tedy člen korespondent SFS-HB Václav Špatenka. V prostorách hotelu se dále vyskytovali Miluška a Jiří Dýmovi, Miloš Dáňa i Jana Vítková – tito členové však do jednání nezasáhli. Zdravici s odůvodněním neúčasti zaslali Jaromír Neumann, Ladislav Nováček a Jan Vozábal.
Vzhledem k neočekávané taneční zábavě na sále byl program doplněn o společenský tanec, hudba však přestala hrát před vyčerpáním předchozích bodů programu. Jednání bylo přerušeno v 03hod.10min. z důvodu lítosti nad obsluhujícím personálem a následující den pokračovalo slábnoucí silou v plenéru (Blatenská věž, Vlčí jámy), v kolibě U medvěda a na chalupě, až ustalo.

ad.A - Projednané věci

Návrh závěrů (co mám ještě v paměti):
a) Petr informoval o své návštěvě spolu s J.Neumannem 3.3.99 u Prof.Machovce, při níž kromě zdravotních referencí došlo i k dotazu na případné připomínky k dílu na semináři  I když byla citována stejná kniha, aktivní účastníci semináře se rozdělili do cca tří ve přových táborů: konzervativci, liberálové a ti vlevo od nich.
b) Michal předložil důkaz, že nejenom M.Machovec vidí záchranu lidského rodu ve vyšší roli žen: novinový článek s titulkem „Monika chce mluvit s Jelcinem – Bývalá stážistka hodlá řešit válku i s Miloševičem“, a s informací, že ruský list Novyje Izvěstia s odvoláním na agenturu Associated Media Press uvedl, že Clinton pověřil Moniku , aby navštívila všechny evropské země a usilovala o maximální mužskou solidaritu vedoucích představitelů států aliance při řešení kosovského problému; a že ruskému deníku Nězavisimaja gazeta Monika řekla, že chce jednat s Jelcinen i s Miloševičem, protože jen „ženská logika dokáže vyřešit konfliktní situaci“. ? (bez návrhu závěru)
c) Petr šokoval přítomné sdělením, že pokud by to považovali za vhodné a zúčastnili by se, mohl by být uspořádán letní filosofický seminář v prodlouženém odpoledni na konci července v plenéru chalupy Majakovského 50 s obsluhou od „Pilota“ s tématy: J.Neumann „Umění – poznání – znalectví“ (separát článku),
M.Buber „Obrazy dobra a zla“ (VOTOBIA 1994, 129stran A5 velká písmena)
ZÁVĚR: Po bouřlivé diskusi ANO, ale s tím že bude obecné a přitom sevřené nosné téma s dostatečně dostupnou podkladovou knihou, aby si každý účastník mohl připravit vstupní referát a diskutovalo se v jednotlivých kolech k předem promyšleným příspěvkům k tématu.
d) Michal navrhnul M.Buber „Já a ty“, protože to právě vyšlo a chce si to stejně pořádně přečíst.
Petr posoudí, jestli návrh splňuje podmínky pro ANO a případně rozešle pozvánky (viz B.).
e) Josef přivezl v dostatečném počtu kopií první otisk „Alberta“ a požádal o připomínky Obdržel je, takže Petrovi poslal 20.4.99 další kus Alberta „k předání k připomínkám lidem okolo“ s tím, že Albertův otisk lze nyní nalézti na http://www.geocities.com/Vienna/Studio/3462/p128.html (až p255.html) a na http://www.geocities.com/Athens/Forum/9086/p000.html (až p127.html), držitelům prvního otisku přikládám druhý.

Konec zápisu,
připomínky k zápisu písemně nebo na příštím zasedání Vědecké rady SFS_HB.

blog comments powered by Disqus