Úvod
Aktuality
STANOVY SFS-HB

STANOVY SFS-HB

  Petr Maglia   06. září 2007   Ukázat komentáře

V Kladně dne 22.8.2007

 

STANOVY Stolní filosofické společnosti – Horní Blatná:

 


Čl. I


Název:                         Stolní filosofická společnost – Horní Blatná (dále jen SFS-HB)


Sídlo:                           Majakovského 50, 362 37 Horní Blatná


Doručovací adresa: Víta Nejedlého 1838, 272 01 Kladno


 


Čl. II


SFS-HB je neformálním společenstvím lidí pěstujících stolní filosofii, tedy různé formy setkávání za účelem diskuse vybraných témat jako obrany otevřeného dialogu ve společném světě lidí před monology politiků a masmédií.


 


Čl. III


SFS-HB tvoří Užší kruh SFS-HB a ostatní účastníci činnosti SFS-HB. Užší kruh SFS-HB tvoří minimálně tři stálí členové, ochotní za SFS-HB samostatně jednat a podílet se aktivně na činnosti SFS-HB, především na organizaci a odborném garantování každoročních seminářů.


 


Ustavujícími členy Užšího kruhu SFS-HB jsou níže uvedení dosavadní účastníci činnosti SFS-HB, kteří byli nebo jsou odbornými garanty seminářů SFS-HB v letech 1998 až 2008, kteří s těmito stanovami vyjádřili souhlas.


 


 


Činnost členů Užšího kruhu SFS-HB se řídí těmito zásadami:


 


Členové Užšího kruhu SFS-HB mají povinnost vhodným způsobem zajistit informovanost o činnosti SFS-HB ostatní členy SFS-HB a všechny příznivce stolní filosofie a přátele hovorů u stolu.


Členové Užšího kruhu SFS-HB se zavazují pořádat každý rok seminář SFS-HB s tím, že střídavě v předem stanoveném pořadí zajišťují roli odborného garanta pro následující seminář. Tuto svou roli mohou převést na externího odborného garanta podle své volby.


Odborný garant semináře v dostatečném předstihu určí téma semináře a základní studijní pramen k tématu semináře, kterým může být vlastní text odborného garanta nebo dílo jiných autorů, přitom dbá na přiměřený rozsah a dostupnost určených pramenů. V průběhu přípravy semináře odborný garant eviduje a zpřístupňuje příspěvky k tématu semináře a řídí diskusi k těmto příspěvkům. Cílem je členům SFS-HB, příznivcům stolní filosofie a přátelům hovorů u stolu nabídnout průběžnou diskusi k tématu budoucího semináře a k doporučeným pramenům, aby téma bylo nasvíceno z různých stran. Zájemci oslovení tématem se tak účastí na tomto životě SFS-HB stávají společenstvím lidí, věnujících se dialogu v společném světě sdílených životních zkušeností a postojů. Při semináři odborný garant řídí program odborné části semináře a vypracuje zprávu ze semináře.


 


Externí odborný garant semináře se stává členem Užšího kruhu SFS-HB, pokud na konci semináře svůj zájem o členství v Užším kruhu SFS-HB potvrdí podpisem těchto stanov.


 


Zánik členství v Užším kruhu SFS-HB


Kterýkoliv člen Užšího kruhu SFS-HB může toto své členství ukončit oznámením svého rozhodnutí ostatním členům Užšího kruhu SFS-HB.


Kterýkoliv člen Užšího kruhu SFS-HB ztratí toto své členství, pokud nejedná v souladu s těmito stanovami, zejména pokud nezajistí odborné garantování semináře ve stanoveném pořadí.


 


Originálně podepsané stanovy SFS-HB jsou uloženy v sídle SFS-HB, aktuální kopii těchto stanov, podepsanou všemi členy Užšího kruhu SFS-HB, obdrží všichni členové Užšího kruhu SFS-HB při každé aktualizaci změnou počtu členů Užšího kruhu SFS-HB, nebo při změně těchto stanov.


 


Čl. IV.


Členové SFS-HB při své činnosti v rámci SFS-HB hospodaří na svůj vrub, SFS-HB nehospodaří s žádným majetkem.


 


Čl. V.


SFS-HB zaniká dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí většiny členů Užšího kruhu SFS-HB nebo automaticky, když se počet členů Užšího kruhu SFS-HB sníží pod tři.


Poslední členové Užšího kruhu SFS-HB při zániku SFS-HB zničí originálně podepsané stanovy SFS-HB.


 


Stanovy odsouhlasili ustavující členové Užšího kruhu SFS-HB a pro účely chronologického pořadí každoročního přebírání odpovědnosti odborného garanta semináře SFS-HB se podepisují takto:


 


Josef Úlehla


 


David Maglia


 


Marek Tomeček


 


Dana Dostálková


 


Petr Maglia


 


Vysvětlení chronologického pořadí navržených ustavujících členů Užšího kruhu SFS-HB:


Odborným garantem 11.semináře SFS-HB v létě 2008 je Josef Úlehla, odborným garantem 12.semináře SFS-HB v létě 2009 bude David Maglia, nejpozději se na řadu jako odborný garant semináře SFS-HB dostane Petr Maglia, protože právě byl garantem 10.semináře SFS-HB v létě 2007.

blog comments powered by Disqus